Translation

.Boxes.GreatBuildings.TTGoodCostsColumn
Lists the FP costs for buying the required goods (applies only to GBs you have not yet built)
81/930
Key English Slovak State
.Boxes.GreatBuildings.SuggestionDescription
GBs at the top of the list are best value
VB vo vrchnej časti zoznamu sú najlepšie
.Boxes.GreatBuildings.SuggestionTitle
FP GB ROI compared
Porovnanie návratnosti BV cez VB
.Boxes.GreatBuildings.TTAttackValue
This value is used for ranking buildings providing attack or defense bonus for the attacking army. How many FP is 1% of either attack or defense boost worth to you?
Táto hodnota sa používa na ohodnotenie budov poskytujúcich útočný alebo obranný bonus pre armády. Akú cenu vo VB má 1% útočného alebo obranného bonusu?
.Boxes.GreatBuildings.TTFPPerTile
How many daily FPs per tile are lost for making space for new GBs? Example: You are removing some Shrines of Knowledge to build a GB => 1FP/5 tiles = 0.2FP/tile
Koľko denných VB/pole je stratených pri tvorbe priestoru pre novú VB? Príklad: Odstraňujete niekoľko Svätýň znalostí kvôli vybudovaniu VB => 1BV/5 polí = 0.2BV/pole
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodCosts
GB not yet built. This is the FP costs for buying the required goods
VB doposiaľ nie je postavená. Cena v BV za tovary
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodCostsColumn
Lists the FP costs for buying the required goods (applies only to GBs you have not yet built)
Prehľad ceny tovarov v BV potrebných pre výstavbu (len pre zatiaľ nepostavené VB)
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodsValue
This value is used for ranking goods producing buildings. How many FP is one good worth to you?
Hodnota používaná pre ohodnotenie produkčných budov. Aká je hodnota 1ks tovaru vyjadrená v BV?
.Boxes.GreatBuildings.TTRewardPerDay
Optional: How many FP rewards do you get per day? This information is used to calculate profitability for further Arc levels. To get a suggestion go to: Town Hall > News > Event History and scroll through all pages
Voliteľné: Koľko BV získate na odmenách za deň? Informácia je použitá pre výpočet ziskovosti budúcich úrovní Oblúka. Pre prehľad, choďte do: Radnica>Správy>História udalostí a prelistujte všetky strany histórie
.Boxes.GreatBuildings.Title
GB Investment Overview
Prehľad investícií VB
.Boxes.GuildFights.Copy
Copy
Kópia
.Boxes.GuildFights.CopyToClipBoard.Desc
Attack times for the selected province have been copied.
Časy útokov pre vybranú provinciu boli skopírované.
Key English Slovak State
.Boxes.GreatBuildings.SuggestionDescription
GBs at the top of the list are best value
VB vo vrchnej časti zoznamu sú najlepšie
.Boxes.GreatBuildings.SuggestionTitle
FP GB ROI compared
Porovnanie návratnosti BV cez VB
.Boxes.GreatBuildings.TTAttackValue
This value is used for ranking buildings providing attack or defense bonus for the attacking army. How many FP is 1% of either attack or defense boost worth to you?
Táto hodnota sa používa na ohodnotenie budov poskytujúcich útočný alebo obranný bonus pre armády. Akú cenu vo VB má 1% útočného alebo obranného bonusu?
.Boxes.GreatBuildings.TTFPPerTile
How many daily FPs per tile are lost for making space for new GBs? Example: You are removing some Shrines of Knowledge to build a GB => 1FP/5 tiles = 0.2FP/tile
Koľko denných VB/pole je stratených pri tvorbe priestoru pre novú VB? Príklad: Odstraňujete niekoľko Svätýň znalostí kvôli vybudovaniu VB => 1BV/5 polí = 0.2BV/pole
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodCosts
GB not yet built. This is the FP costs for buying the required goods
VB doposiaľ nie je postavená. Cena v BV za tovary
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodCostsColumn
Lists the FP costs for buying the required goods (applies only to GBs you have not yet built)
Prehľad ceny tovarov v BV potrebných pre výstavbu (len pre zatiaľ nepostavené VB)
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodsValue
This value is used for ranking goods producing buildings. How many FP is one good worth to you?
Hodnota používaná pre ohodnotenie produkčných budov. Aká je hodnota 1ks tovaru vyjadrená v BV?
.Boxes.GreatBuildings.TTRewardPerDay
Optional: How many FP rewards do you get per day? This information is used to calculate profitability for further Arc levels. To get a suggestion go to: Town Hall > News > Event History and scroll through all pages
Voliteľné: Koľko BV získate na odmenách za deň? Informácia je použitá pre výpočet ziskovosti budúcich úrovní Oblúka. Pre prehľad, choďte do: Radnica>Správy>História udalostí a prelistujte všetky strany histórie
.Boxes.GreatBuildings.Title
GB Investment Overview
Prehľad investícií VB
.Boxes.GuildFights.Copy
Copy
Kópia

Loading…

morfim

New translation

FoE Helper / ExtensionSlovak

Lists the FP costs for buying the required goods (applies only to GBs you have not yet built)
Prehľad ceny tovarov v BV potrebných pre výstavbu (len pre zatiaľ nepostavené VB)
a month ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionSlovak

Lists the FP costs for buying the needrequired goods (applies only to great buildingGBs you have not yet built yet)
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodCostsColumn
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
js/web/_i18n/sk.json, string 354