Translation

.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Title
Notify Early Offset
25/190
Key English Slovak State
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Title
Antiques Dealer Auction
aukcia v predajcovi starožitností
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Info
Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
Okamžite poslať upozornenie keď je vysoká aktivita v CB (napríklad, 10 bitiek v jednom sektore v rámci 5 sekúnd). Upozorňujeme, že táto funkcia funguje iba vtedy, keď je otvorené okno CB!
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Title
GBG Tracker
CB Sledovač
.Boxes.Alerts.Preferences.ComingSoon
Coming Soon…
Čoskoro
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Info
Automatically generated Alert times (Antiques Dealer, GBG etc) will use this offset to send notification before the event actually happens. For example, setting this value to 30 (seconds), Auction Alerts will be displayed 30s before the auction actually ends!
Automaticky generované časové upozornenia(predajca starožitností, CB atď.) odošlú upozornenia predtým, ako sa udalosť skutočne stane. Napríklad nastavením tejto hodnoty na 30 (sekúnd), sa upozornenia aukcie zobrazia 30 sekúnd pred skutočným ukončením aukcie!
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Title
Notify Early Offset
upozorniť skoré vyváženie
.Boxes.Alerts.Preferences.InGame.Info
Show in-game notification instead of the native Desktop notification when the game window is focused.
Zobrazenie oznámenia v hre namiesto pôvodného oznámenia na ploche, keď je aktívne okno hry.
.Boxes.Alerts.Preferences.InGame.Title
In-game Notifications
Herné upozornenia
.Boxes.Alerts.Preferences.MenuIcon.Info
Show the next Alert countdown as an overlay of the Main Menu icon
Zobraziť ďalšie odpočítavanie výstrahy ako prekrytie ikony hlavnej ponuky
.Boxes.Alerts.Preferences.MenuIcon.Title
Main Menu Countdown
Hlavné menu odpočítavania
.Boxes.Alerts.Preferences.Start.Info
Display a list of Alerts which expired while offline (since the game window was closed)
Zobrazenie zoznamu upozornení, ktorých platnosť vypršala v režime offline (od zatvorenia okna hry)
Key English Slovak State
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Title
Antiques Dealer Auction
aukcia v predajcovi starožitností
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Info
Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
Okamžite poslať upozornenie keď je vysoká aktivita v CB (napríklad, 10 bitiek v jednom sektore v rámci 5 sekúnd). Upozorňujeme, že táto funkcia funguje iba vtedy, keď je otvorené okno CB!
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Title
GBG Tracker
CB Sledovač
.Boxes.Alerts.Preferences.ComingSoon
Coming Soon…
Čoskoro
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Info
Automatically generated Alert times (Antiques Dealer, GBG etc) will use this offset to send notification before the event actually happens. For example, setting this value to 30 (seconds), Auction Alerts will be displayed 30s before the auction actually ends!
Automaticky generované časové upozornenia(predajca starožitností, CB atď.) odošlú upozornenia predtým, ako sa udalosť skutočne stane. Napríklad nastavením tejto hodnoty na 30 (sekúnd), sa upozornenia aukcie zobrazia 30 sekúnd pred skutočným ukončením aukcie!
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Title
Notify Early Offset
upozorniť skoré vyváženie
.Boxes.Alerts.Preferences.InGame.Info
Show in-game notification instead of the native Desktop notification when the game window is focused.
Zobrazenie oznámenia v hre namiesto pôvodného oznámenia na ploche, keď je aktívne okno hry.
.Boxes.Alerts.Preferences.InGame.Title
In-game Notifications
Herné upozornenia
.Boxes.Alerts.Preferences.MenuIcon.Info
Show the next Alert countdown as an overlay of the Main Menu icon
Zobraziť ďalšie odpočítavanie výstrahy ako prekrytie ikony hlavnej ponuky
.Boxes.Alerts.Preferences.MenuIcon.Title
Main Menu Countdown
Hlavné menu odpočítavania

Loading…

Drejon

New translation

FoE Helper / ExtensionSlovak

Notify Early Offset
upozorniť skoré vyváženie
a month ago
Drejon

New contributor

FoE Helper / ExtensionSlovak

New contributor a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Title
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
js/web/_i18n/sk.json, string 41