Translation

.Local
en-EN
5/100
Key English Polish State
.Local
en-EN
pl-PL
.app.android.CardAppInfo
App Info
Informacje o Aplikacji
.app.android.CardAppInfoDesc
<p>Parallel to the browser extension, there is an Android overlay app in the form of the own contribution cost calculator.</p><p>The Android version of Forge of Empires communicates encrypted with the Inno server. Therefore, it is in no way possible to read data as in the extension.</p><p>However, the overlay design allows for convenient operation without leaving Forge of Empires app.</p>
<p>Równolegle do rozszerzenia przeglądarki istnieje aplikacja nakładki na Androida w postaci kalkulatora kosztów wkładu własnego.</p><p>Wersja Forge of Empires na Androida komunikuje się zaszyfrowana z serwerem Inno. Dlatego w żaden sposób nie można odczytać danych poprzez rozszerzenie.</p><p>Jednak konstrukcja nakładki pozwala na wygodną obsługę bez opuszczania aplikacji Forge of Empires.</p>
.app.android.CardConfigDesc
The app needs special rights for the correct display "above" the game. To do this, open the FoE Helper app directly after installation and grant the correct rights:
Aplikacja potrzebuje specjalnych uprawnień do prawidłowego wyświetlania „nad” grą. Aby to zrobić, otwórz aplikację FoE Helper bezpośrednio po instalacji i nadaj odpowiednie uprawnienia:
.app.android.CardConfigHeader
2. Setting up the FoE Helper App
2. Konfiguracja aplikacji FoE Helper
.app.android.CardConfigImage1
Settings Home Page - Part 1
Strona Główna Ustawień — Część 1
ComponentTranslation
This translation Translated FoE Helper/Website
pl-PL
Following string has different source but same context.
Approved FoE Helper/Extension
pl-PL

Loading…

None

Suggestion removed during cleanup

FoE Helper / WebsitePolish

en-EN
pl-PL
2 years ago
mainline

New translation

FoE Helper / WebsitePolish

en-EN
pl-PL
2 years ago
mainline

New contributor

FoE Helper / WebsitePolish

New contributor 2 years ago
None

Suggestion added

FoE Helper / WebsitePolish

en-EN
pl-PL
2 years ago
Browse all component changes
Ixia

Source string comment

Not at all obvious what this should be translated to.

2 years ago

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Local
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
i18n/pl.json, string 1